ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

Sự kiện

Talk Show "Chủng Ngừa và Những điều chưa biết"

Bắt đầu: 2018-04-21
Kết thúc: 2018-04-21

Hội Thảo "Táo Bón Ở Trẻ Em"

Bắt đầu: 2018-01-06
Kết thúc: 2018-01-06

Hội Thảo "Thiếu Máu Hồng Cầu Nhỏ"

Bắt đầu: 2017-11-11
Kết thúc: 2017-11-11

Hội Thảo "Viêm Amidan & VA - Khi Nào Cần Phẫu Thuật?"

Bắt đầu: 2017-09-23
Kết thúc: 2017-09-23

Hội Thảo "Sốt & Sốt Co Giật"

Bắt đầu: 2017-05-06
Kết thúc: 2017-05-06

CarePlus Minigame "Ngày 8/3 này, tôi sẽ..."

Bắt đầu: 2017-03-01
Kết thúc: 2017-03-07